این دامنه جهت استفاده از رایانامه گرفته شده است ܂

برای ارتباط با اینجانب از نشانی زیر استفاده کنید ׃

mail ׆ at נ aqmorisny ܂ ir